Наші послуги

Нестандартні рекомендації по банкам (для юридичних та фізичних осіб)

i1Наша компанія займається кредитними справами вже 10 років. Банківське право - це наша єдина спеціалізація
 
НАШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, крім стандартних полягають у наступному:
 
ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:
 
1.      Рекомендуємо перевірити позовну давність по кредиту, особливо це стосується Дельта банку. Позовна давність починається з отриманням вимоги (в Укрсоцбанку позовна давність запускається автоматично). Важливо не переривати позовну давність вчиненням дій, які свідчать про визнання боргу;
 
2.      Щоб припинити договір поруки необхідно довести та встановити наступне: підняття процентної ставки, проведення реструктуризації; збільшення майнової відповідальності та відсутності згоди поручителя. Крім цього, ми вам розкажемо як за допомогою договору поруки штучно запустити позовну давність та повернути частину кредитних  коштів (схема буде цікава для ФПГ та концернів);
 
3.         Ми  можемо спроектувати ситуацію таким чином, щоб банк зробить ряд помилок, якими можна скористатись в майбутньому і при цьому, майже не порушуючи графік платежів;
 
4.     Скасування виконавчого напису нотаріуса. При скасуванні напису за ухвалою суду зупиняється виконавче провадження. Що треба зробити при отриманні вимоги, щоб банк не зміг зробити напис? Необхідно подати заперечення, оплатити кредит за прошлий період;
 
5.          Якщо у вашому банку тимчасова адміністрація, можливий варіант купівлі право вимоги по кредитному договору через факторингову установу;
 
6.      Реструктуризація кредиту, погашення кредиту з дисконтом або по вартості предмету іпотеки зі списанням залишку;
 
7.      Супроводження переведення валютних кредитів у гривню по пільговому курсу;
 
8.      Перегляд заочного рішення суду.  
 
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:
 
 
1.      Накладення арешту на майно після отримання вимоги. Арешт доцільний для уникнення переоформлення іпотеки банком на баланс або продаж іпотеки від свого імені;
 
2.     Штучний запуск позовної давності по кредитним договорам за допомогою фінансових поручителів.
 
3.         Вчинення ряд дій, щоб банк не зміг продати право вимоги по кредиту третій особі;
 
4.   Трансформація кредитних відносин в лізингові внаслідок чого значно зменшується процентна ставка, збільшується строк кредитування та формується зручний графік;
 
5.      При наявності декількох іпотек, можливо через поручителя сфокусувати грошові потоки для виплати однієї іпотеки з подальшим виведенням з-під обтяження. Це ефективніше, ніж розпиляти грошові кошти на всі предмети іпотеки;
 
6.      В кожному кредитному договорі є строк договору, який є істотною умовою. Визнання такого пункту недійсним веде до уступок зі сторони банку в частині дисконту та дозволяю сформувати ефективний захист;
 
7.     Організація тимчасових  штучних канікул для позичальника для поповнення оборотних коштів;
 
8.     Вчинення дій, які унеможливлять вчинення банком виконавчого напису нотарісу на іпотечне майно
 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. - задайте нам питання!
 
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!
 
 
Наша компания занимается кредитными делами уже 10 лет. Банковское право - это наша единственная специализация.
 
 НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ, помимо стандартных, заключаются в следующем:
 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
 
1. Рекомендуем проверить исковую давность по кредиту, особенно это касается Дельта банка. Исковая давность начинается с получением требования (в Укрсоцбанке исковая давность запускается автоматически). Важно не прерывать исковую давность совершением действий, свидетельствующих о признании  кредитного долга;
 
2. Для прекращения  договора поручительства необходимо доказать и установить следующее: поднятие процентной ставки, проведение реструктуризации,  увеличение имущественной ответственности и отсутствия согласия поручителя. Кроме этого, мы вам расскажем как с помощью договора поручительства искусственно запустить исковую давность и вернуть часть кредитных средств (схема будет интересна для ФПГ и концернов);
 
3. Мы можем спроектировать ситуацию таким образом, чтобы банк сделал ряд ошибок, которыми можно воспользоваться в будущем и при этом, почти не нарушая график оплаты кредита;
 
4. Отмена исполнительной надписи нотариуса. При отмене надписи, по решению суда останавливается исполнительное производство. Что нужно сделать при получении требования, чтобы банк не смог сделать надпись? Необходимо подать возражение и оплатить кредит за прошлый период;
 
5. Если в вашем банке временная администрация, возможен вариант покупки права требования по кредитному договору за факторинговое учреждение;
 
6. Реструктуризация кредита, погашение кредита с дисконтом или по стоимости предмета ипотеки со списанием остатка;
 
7. Сопровождение перевода валютных кредитов в национальную валюту по льготному курсу;
 
8. Пересмотр  заочного решения суда в первой инстанции.
 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
 
1. Наложение ареста на имущество после получения требования (вымога) от банка. Арест целесообразен для избегания переоформления ипотеки банком на баланс или при продаже ипотеки от своего имени;
 
2. Искусственный запуск исковой давности по кредитным договорам использую финансовых  поручителей.
 
3. Совершение ряд действий, направленных на невозможность продажи банка права требования по кредиту третьему лицу;
 
4. Трансформация кредитных отношений в лизинговые, вследствие чего значительно уменьшается процентная ставка, увеличивается срок кредитования и формируется удобный график;
 
5. При наличии нескольких ипотек, возможно с помощью поручителя сфокусировать денежные потоки для выплаты одной ипотеки с последующим выводом из-под обременения. Это эффективнее, чем дробить денежные средства на все предметы ипотеки.
 
6. В каждом кредитном договоре есть срок договора, который является существенным условием. Признание такого пункта недействительным ведет к уступке со стороны банка в части дисконта и позволяет сформировать эффективную защиту.
 
7. Организация временных искусственных каникул для заемщика для пополнения оборотных средств.
 
8. Совершение действий, которые сделают невозможным совершение банком исполнительной надписи нотариса на ипотечное имущество
 
 
Для более детальной информации:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. - для вопросов
063-595-87-10 - для консультаций